Polityka Prywatności

Preambuła

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem befard.pl („Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

Podstawowym celem przetwarzania danych jest konsekwentne ulepszanie Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 1. Administracja danymi

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Bielska Fabryka Dźwigów Befard Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Kozach (43-340), ul. Pod Grapą 4  , NIP: 5472152636 REGON: 360523489 (zwana dalej: „BEFARD”). BEFARD przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Dane osobowe dostarczane są przez Użytkowników, wypełniających interaktywne formularze zamieszczone w Serwisie. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez BEFARD, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. BEFARD przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub w ramach usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych. BEFARD przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, numer telefonu, adres e-mail, URL strony internetowej oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach, a także dane wymienione w § 4 ust. 1.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innych dostawcom działającym na zlecenie BEFARD , wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz BEFARD.
 5. BEFARD zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo:
  1. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@befard.pl
 7. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

§ 2. Bezpieczeństwo danych

 1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy BEFARD.

§ 3. Odbiorcy danych

 1. Dane gromadzone i przetwarzane przez BEFARD mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
  1. ochrony praw BEFARD lub osób trzecich;
  2. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
  3. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;
 2. oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

§ 5. Kwestie techniczne, usunięcie, retencja danych

 1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez BEFARD w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.
 2. Co do zasady BEFARD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usługi. Po zakończeniu korzystania z Usługi BEFARD może przetwarzać dane:
  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
  2. zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez BEFARD za zgodą Użytkownika;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 3. W przypadku uzyskania przez BEFARD wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), BEFARD może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 4. BEFARD może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 6. Cookies

 1. BEFARD stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 2. BEFARD stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także
  2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 3. BEFARD stosuje mechanizm plików cookies w celach:
  1. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
  2. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także
  3. statystycznych.
 4. Korzystając z Serwisu użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z BEFARD podmiotów trzecich takich jak:
  1. Google Analytics, Google Ads, Google DoubleClick, HotJar – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy;
  2. Facebook, YouTube – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane z Serwisem.
 5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. BEFARD zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 7. Informacja handlowa

 1. BEFARD zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, którzy zapisali się do newslettera, informacji handlowych dotyczących działalności BEFARD oraz działalności partnerów i kontrahentów BEFARD.
 2. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od BEFARD informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

§ 8. Małoletni

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

§ 9. Linki

 1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy BEFARD a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.
 2. BEFARD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: kontakt@befard.pl
 3. BEFARD zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane w Serwisei, w zakładce „Polityka prywatności”.

Data ostatniej aktualizacji 04 marca 2020 roku.

+48 33 821 96 92